บุคลากร

Narong Boonsirisumpun

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:narong.boo@lru.ac.th

Website: http://www.cs.lru.ac.th/cs/narong.boo/

Wichai Puarungroj

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ยอดมงคล

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Computer Science) University of Manchester, UK

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: wichai@lru.ac.th

Website: cs.sci.lru.ac.th/th/staff/wichai_pua

Kriengsak Yothapakdee

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: kroolee@hotmail.com

Website:cs.sci.lru.ac.th/th/staff/kriengsak_yot

Aummaraporn Nooyod

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ อัมราภรณ์ หนูยอด

วุฒิการศึกษา:

  • ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • B.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) International Program, Khon Kaen University

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:aummaraporn.noo@hotmail.com

Website:http://www.eng.edu.lru.ac.th/aummaraporn_noo/