บุคลากร

Phatcharin Duangsri

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่ถนัด: ภาษาอังกฤษ

E-mail: phatcharin.dua@lru.ac.th
Website: https://eng.edu.lru.ac.th/th/phatcharin_dua

Amaraporn Nuyod

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ อัมราภรณ์ หนูยอด

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

B.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) International Program, Khon Kaen University

สาขาที่ถนัด: ภาษาอังกฤษ

E-mail: amaraporn.nuy@lru.ac.th
Website: https://eng.edu.lru.ac.th/th/amaraporn_auy

Arthit Thomma

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา

วุฒิการศึกษา:

M.A. Linguistics, University of Delhi

ศน.บ. ภาษาอังกฤษ,มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด: ภาษาอังกฤษ

E-mail: arthit.tho@lru.ac.th
Website: https://eng.edu.lru.ac.th/th/arthit_tho

Phakphimon Kombat

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ พักตร์พิมล กำเนิด

วุฒิการศึกษา:

ศศม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศบ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่ถนัด: ภาษาอังกฤษ

E-mail: phakphimon.kom@lru.ac.th
Website:  https://eng.edu.lru.ac.th/th/phakphimon_kom

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH