อาจารย์และนักศึกษาจาก University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 มกราคม 2563

Read more

แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาคปกติ (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มส่งเอกสารประ

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH